Free Rides to the Polls

Trinity Metro Access Logo

Norteast Transportation Services Logo 

Trinity Metro Logo 

City of Arlington Logo 

Tarrant County Transportation Services Logo 

VIA Logo 

 

Catch a Free Ride to the Polls

 

Beginning Feb. 18th, Tarrant County voters will be able to catch free rides to the polls on six transit services.

The Tarrant County Commissioners Court approved a partnership with four transportation services in Tarrant County to pay for customer trips to voting locations for the entire early voting period from Feb. 18-28 and Election Day on March 3rd.

The Commissioners Court approved the plan, which is not to exceed $20,000, on Jan. 28th.

Last month, the Commissioners Court also approved early voting locations at nine college campus sites. The Texas Secretary of State also signed off on countywide vote centers, meaning Tarrant County voters can go to any polling place on Election Day.

“With vote centers, early voting sites on college campuses and free rides to the polls, Tarrant County is giving voters every opportunity to participate in the upcoming March 3rd primaries,” said Tarrant County Judge Glen Whitley. “We are including as many public transit providers as possible within Tarrant County, from accessible services for the elderly and mobility-impaired, to on-demand service in Arlington.”

Tiffany Moore-Turner, general manager at Trinity Metro, said this partnership encourages voter participation. “Providing free transportation is an excellent way to help voters get to the polls. We appreciate the Tarrant County Commissioners Court for funding this initiative.”

The six transit services included in the program are Trinity Metro’s fixed-route busACCESS paratransitTarrant County Transportation Services (TCTS)Northeast Transportation Services (NETS), Arlington’s Via and Handitran

Those who qualify and want to ride to vote on ACCESS, TCTS, NETS, or Handitran, should call the provider at least 48 hours ahead of the trip to schedule their free ride to any of the Tarrant County Vote Centers.

To use Via’s on-demand service in Arlington to vote, riders simply download Via’s app, enter the address of a Vote Center within Via’s service area along with promo code ARLINGTONVOTE, or call 817-794-7382 to hail a ride by phone. The rider will not be charged for trips scheduled to or from a Vote Center location.

 

Viajes gratis a los sitios de votaciones 

 

Comenzando el 18 de febrero, los votantes del Condado de Tarrant podrán tomar viajes gratis a los centros de votación en seis servicios de transporte.

La Corte de Comisionados del Condado de Tarrant aprobó una sociedad con cuatro servicios de transporte en el Condado de Tarrant para pagar los viajes de residentes a los sitios de votación durante el período de votación adelantada entre el 18 y el 28 de febrero y el día de las elecciones, el 3 de marzo.

La Corte de Comisionados aprobó el plan, que no debe exceder los $20,000, el 28 de enero.

El mes pasado, la Corte de Comisionados también aprobó sitios de votación adelantada en las instalaciones de nueve universidades. La Secretaría de Estado de Texas también aprobó centros de votación del condado, lo que significa que los votantes pueden ir a cualquier sitio de votación el día de las elecciones.

“Con los centros de votación del condado, sitios de votación adelantada en las universidades y viajes gratis a los sitios de votación, el Condado de Tarrant le está dando a los votantes todas las oportunidades de participar en las próximas elecciones del 3 de marzo,” dijo el Juez del Condado, Glen Whitley. “Estamos incluyendo tanto proveedores de transporte público como sea posible dentro del Condado de Tarrant, desde servicios accesibles para personas mayores y personas con discapacidades, hasta servicios bajo demanda en Arlington.”

Tiffany Moore-Turner, gerente general de Trinity Metro, dijo que esta sociedad promueve la participación entre los votantes. “Proveer transporte gratis es una manera excelente de ayudar a los votantes a llegar a los sitios de votación. Agradecemos a la Corte de Comisionados por financiar esta iniciativa.”

Los seis servicios incluidos en el programa son los servicios de autobús, Trinity Metro’s fixed-route busACCESSTarrant County Transportation Services (TCTS) y Northeast Transportation Services (NETS) de Trinity Metro; Via y Handitran en Arlington. Aquellos que califiquen y deseen transportarse para votar en ACCESS, TCTS, NETS o Handitran. Deberán llamar al proveedor al menos 48 horas antes del viaje para programar su transporte gratis a cualquiera de los centros de votación  del Condado de Tarrant.

Para utilizar los servicios bajo demanda de Via en Arlington el día de las elecciones. Los viajeros simplemente deben descargar la aplicación de Via e ingresarla dirección del centro de votación dentro del área de servicio de Via, o llamar al 817-794-7382 para solicitar el viaje por teléfono. El viajero no recibirá cargos por viajes desde o hacia centros de votación.

 

 

BẮT MỘT CHUYẾN ĐI MIỂN PHÍ ĐẾN CÁC ĐỊA ĐIỂM BỎ PHIẾU

 

Bắt đầu từ ngày 18 tháng 2, các cử tri Quận Tarrant sẽ có thể bắt xe miễn phí để đến các địa điểm bỏ phiếu từ bảy dịch vụ chuyên chở.

Tòa Ủy Viên Quận Tarrant đã phê duyệt quan hệ đối tác với bốn dịch vụ chuyên chở ở quận Tarrant để trả tiền cho các chuyến đi của khách hàng đến các địa điểm bỏ phiếu cho toàn bộ thời gian bỏ phiếu đầu tiên từ ngày 18-28 tháng 2 và ngày bầu cử ngày 3 tháng 3.

Vào ngày 28 tháng một, Tòa Án Ủy Viên đã phê duyệt kế hoạch này, với chi phí không vượt quá $20.000.

Tháng qua, các Ủy Viên Tòa Án cũng chấp thuận các địa điểm bỏ phiếu sớm tại chín trường đại học. Tổng Thư Ký tiểu bang Texas cũng đã phê duyệt trên các trung tâm bỏ phiếu toàn quận, có nghĩa là các cử tri Quận Tarrant có thể đi đến bất kỳ địa điểm bỏ phiếu vào ngày bầu cử.

"Với các trung tâm bỏ phiếu, các địa điểm bỏ phiếu sớm trên các trường đại học và đi xe miễn phí đến các địa điểm bỏ phiếu, Quận Tarrant cho cử tri mọi cơ hội để tham gia vào bầu cử sơ bộ ngày 3 tháng 3 sắp tới," ông Thẩm Phán Glen Whitley của Quận Tarrant cho biết. "Chúng tôi bao gồm nhiều nhà cung cấp dịch vụ chuyên chở công cộng nhất có thể trong phạm vi quận Tarrant, từ dịch vụ tiếp cận người cao niên và có khó khăn về di động, đến dịch vụ theo yêu cầu tại Arlington."

Tiffany Moore-Turner, Tổng Giám Đốc của Trinity Metro, cho biết quan hệ đối tác này khuyến khích sự tham gia của cử tri. "Cung cấp phương tiện giao thông miễn phí là một cách tuyệt vời để giúp cử tri đến được các địa điểm bỏ phiếu. Chúng tôi đánh giá cao Tòa Ủy Viên Quận Tarrant tài trợ cho sáng kiến này.

Sáu dịch vụ chuyên chở trong chương trình bao gồm là xe buýt tuyến đường cố định của Trinity MetroACCESS vận chuyển hàng hóaDịch vụ vận chuyển quận Tarrant (TCTS),  Dịch vụ vận chuyển Đông Bắc (NETS)Handitran và Via của Arlington.

Những ai đủ tiêu chuẩn và muốn được chở đi bầu trên những phương tiện ACCESS, TCTS, NETS, hoặc Handitran nên gọi nơi phục vụ trước it nhất 48 tiếng đồng hồ trước chuyến đi để lấy hẹn để được chở miển phí đến bất cứ trung tâm bầu cử nào của Quận Tarrant.

Để dùng dịch vụ Via theo yêu cầu ở Arlington để đi bầu, người đi đơn giản là tải ứng dụng Via, cập nhật địa chỉ của trung tâm bỏ phiếu theo khu vực phục vụ của Via cùng với mã khuyến mãi ARLINGTONVOTE, hoặc gọi 817 794 7382 để đi xe qua điện thoại. Người đi xe sẽ không bị tính lệ phí cho các chuyến đi, từ hoặc đến trung tâm bỏ phiếu theo hẹn.News release date: February 12, 2020