Voting by Mail (Absentee Ballot) -- Drop Off Ballot

Hand Delivered, in-person by the Voter to the Early Voting Clerk’s office.  You may hand-deliver your own personal ballot to the Tarrant County Elections Office on Election Day between the hours of 7 a.m. and 7 p.m.   You may only hand-deliver your own Carrier Envelope and not the Carrier Envelope for another individual. You will be asked to present an acceptable form of photo ID listed in Section 63.0101(a) of the Texas Election Code.  If you do not possess and cannot reasonably obtain an acceptable form of photo ID, you can execute a Reasonable Impediment Declaration and provide a supporting form of identification listed in Section 63.0101(b) of the Texas Election Code.  Also, if you have a Voter Registration Certificate containing the Disability Exemption (E) notation, you may present it.  You will be asked to sign a signature roster.

 

En persona por el votante a la oficina del secretario de votación adelantada.   Puede entregar su propia boleta personal en la Oficina de Elecciones del Condado de Tarrant el dia de las elecciones entre las 7 am y las 7 pm.  Solo puede entregar personalmente su propio sobre de envío y no el sobre de envío para otra persona.  Se le pedirá que presente una forma aprobada de identificación con fotografía enumerada en la Sección 63.0101(a) del Código Electoral de Texas.  Si no posee y no puede razonablemente obtener una forma aprobada de identificación con fotografía, puede ejecutar una Declaración de Impedimento Razonable y presentar una forma de identificación adicional enumerada en la Sección 63.0101(b) del Código Electoral de Texas.  Además, si tiene un certificado de registro de votante que contiene la notación de exención por incapacidad (E), puede presentarlo. Se le pedirá que firme una lista de firmas.

 

Được Giao Tay, Trực tiếp bởi Cử Tri đem đến văn phòng Thư Ký Phụ Trách Bỏ Phiếu Sớm.. Bạn cũng có thể tự tay mang lá phiếu cá nhân của mình đến văn phòng bầu cử quận Tarrant vào Ngày Bầu cử Chính giữa 7 giờ sáng và 7 giờ chiều. Bạn có thể chỉ giao tay phong bì thư của riêng bạn và không phải là phong bì thư cho một cá nhân khác. Bạn sẽ được yêu cầu trình bày một hình thức chứng minh nhận dạng có ảnh được liệt kê trong phần 63.0101 (a) của Bộ Luật Bầu Cử Texas. Nếu bạn không có và có thể không hợp lý có được một hình thức chấp nhận được giấy tờ chứng minh nhận dạng có ảnh, bạn có thể thực hiện một tuyên bố trở ngại hợp lý và cung cấp một hình thức hỗ trợ xác định được liệt kê trong phần 63.0101 (b) của Bộ Luật Bầu Cử Texas. Ngoài ra, nếu bạn có một Giấy Chứng Nhận Ghi Danh Cử Tri có chứa các ký hiệu miễn Khuyết tật (E), bạn có thể trình bày nó.  Bạn sẽ được yêu cầu ký vào một danh sách chữ ký.

 

Phone Number: 817-831-8683

Email: votebymail@tarrantcountytx.gov

TDD: 817-759-7801

 

Tarrant County Elections Administration

2700 Premier Street

Fort Worth, TX 76111

Phone#: 817-831-8683

Hours of Business: Monday – Friday, 8 a.m. - 5 p.m.

300 250